สรุปการอบรม 1st Advance Training Course on Osteoporosis 2014

ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนครบองค์รวม
ชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุน ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

1st Advance Training Course on Osteoporosis 2014

รายละเอียดกิจกรรม

ชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุน ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรม 1stAdvance Training Course on Osteoporosis 2014 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนครบองค์รวม เป็นการปูพื้นฐาน ให้แพทย์ เภสัชกรทุกท่าน รู้จักโรคกระดูกพรุนในทุกมิติการอบรมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเนื้อหาการอบรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ซึ่งเริ่มแรกชมรมผู้เชี่ยวชาญฯ ตั้งเป้าหมายรับสมัครไว้ 30 ท่าน แต่เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก จึงรับสมัครเพิ่มเป็น 50 ท่าน อย่างไรก็ดี ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้ ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสำหรับการจัดอบรมในครั้งหน้า

เริ่มการอบรมโดย นายแพทย์อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายทางวิชาการ ประกอบด้วยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากมาย อาทิเช่น ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล, ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ , รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร และ พ.อ.รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ และท่านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 

นอกจากเรื่องวิชาการเข้มข้นแล้ว ยังมีบรรยากาศชายทะเลที่สวยงาม งานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน ทีเดียวค่ะ

การจัดอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน, เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ขาดไม่ได้คือ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ที่เล่งเห็นความสำคัญของโรคกระดูกพรุน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ