คณะกรรมการมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วาระปี พ.ศ. 2565 – 2566

ที่ปรึกษา

ศ.กิตติคุณ พญ. คุณหญิงกอบจิตต์
ลิมปพยอม

ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

พล.ต. ศ. นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

ศ. นพ.อรรณพ ใจสําราญ

รศ. พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
ประธานมูลนิธิฯ

รศ. พญ.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา
ประธานรับเลือก

รศ. พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา
เลขาธิการ

รศ. พญ.ชนิกา ศรีธรา
เหรัญญิก

รศ. นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
กรรมการกลาง

รศ. พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
กรรมการกลาง

ศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
กรรมการกลาง

รศ. พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
กรรมการกลาง

น.อ. นพ.ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
กรรมการกลาง