มูลนิธิโรคกระดูกพรุน
แห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Thai Osteoporosis Foundation

Founded 2002

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมรักษ์กระดูก

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันและการรักษาโรคกระดูกพรุนแก่ประชาชนทางสื่อต่างๆ สนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับประชาชนอาสาสมัครหมู่บ้านหรือกลุ่มอาสาเพื่อตระหนักรู้ถึงภัยเงียบของโรคกระดูกพรุน รวมไปถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่วัยเด็ก

ความรู้สำหรับประชาชน